COLLEGEPROGRAMMA TOONT AANPAK EN INZET VOOR KOMENDE JAREN

Acht hoofdthema’s sieren het Collegeprogramma ‘De vaart in Langedijk’ dat deze week het licht zag. In dit collegeprogramma staan de plannen en afspraken voor de bestuursperiode 2018-2022. Het is flexibel en biedt ruimte voor aanpassing of aanvulling van afspraken als daar reden voor is. De doelen en grote lijnen die per hoofdthema beschreven zijn, blijven de uitgangspunten voor de komende vier jaar.

 

Het collegeprogramma is een dynamisch collegeprogramma. De wereld verandert snel en ook Langedijk bevindt zich in een dynamische situatie. De doelen en uitgangspunten staan vast, maar de manier waarop deze worden gerealiseerd. ligt open. Er is nadrukkelijk ruimte voor initiatieven van anderen, samenwerking met strategische partners en inbreng van de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt momenteel een agenda op over onderwerpen die raadsbreed als belangrijk en/of urgent worden beschouwd. Het college gaat daarover de dialoog met de raad.

 

Principes voor het maken van keuzes

Als een rode draad lopen 5 principes door het collegeprogramma. Deze leidende principes helpen bij het maken van beleidskeuzes over wat voor Langedijk het college wil zijn. Het zijn:

  1. Langedijk neemt initiatief.
  2. In Langedijk voel je je thuis.
  3. Langedijk is actief!
  4. In Langedijk telt iedereen mee.
  5. Langedijk zet middelen slim in.

Deze leidende principes werken door in de 8 hoofdthema’s van het collegeprogramma, die hieronder kort worden samengevat.

 

Trots Langedijk

Trots Langedijk gaat over zowel onze trots op de geschiedenis van Langedijk als over hoe gemeente Langedijk werkt aan een toekomstbestendig Langedijk. Hoe behouden we onze unieke kenmerken, maar bieden we tegelijkertijd antwoord op verschillende ontwikkelingen? Dit hoofdthema gaat over identiteit, participatie en communicatie en dienstverlening. Bij samenwerken kijkt het college allereerst naar Heerhugowaard, maar nadrukkelijk ook naar de regio Alkmaar, de regio Noord-Holland-Noord (NHN) en de Metropoolregio Amsterdam.

 

Veilig Langedijk

Op gemeenteniveau wordt veiligheid onderscheiden in wettelijke taken, zoals openbare orde en crisisbeheersing en niet-wettelijke taken zoals leefbaarheid. De komende jaren is er extra aandacht voor preventie: hoe investeren we in het voorkomen van problemen in plaats van deze achteraf te bestrijden? Het streven is de leefbaarheid zoveel mogelijk op peil te houden en waar mogelijk samen met anderen te verbeteren. Zorgprofessionals en veiligheidspartners gaan beter samenwerken voor goede ondersteuning en zorg, ook in het belang van veiligheid en leefbaarheid.

 

Welvarend Langedijk

Een gezonde economie draagt bij aan sport, culturele activiteiten en stelt de gemeente in staat om belangrijke (historische) kenmerken te bewaren voor de toekomst. De bijdrage van de gemeente aan het versterken de werkgelegenheid speelt een belangrijke rol in deze gezonde economie. Om te werken aan welvarend Langedijk wordt een nieuwe economische visie opgesteld, de bedrijfsinfrastructuur ontwikkeld en is het streven om zo goed mogelijk te zorgen voor passende dienstverlening en ondersteuning aan bedrijven.

 

Gezond Langedijk

Het college wil dat iedereen zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Hiervoor is een integrale manier van werken nodig, die past binnen de Participatiewet, de Wmo 2015, de Wet Schuldhulpverlening en de Jeugdwet. Samenwerking met andere partners zoals Halte Werk, ketenpartners in de Jeugdhulp en de GGZ is daarbij cruciaal. Daarnaast wordt het netwerk van mantelzorg niet onderschat.

Kinderen en jongeren moeten de nodige hulp en ondersteuning adequaat en tijdig ontvangen. Dit kan gaan over hulp en/of ondersteuning thuis, in een instelling, op school, de sportclub of op de kinderopvang. Gemeente Langedijk onderstreept het nationaal Sportakkoord van de Rijksoverheid dat zegt dat iedereen zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport dient te hebben.

 

Meedoen in Langedijk

Het college wil ervoor zorgen dat mensen zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarvoor is passend werk en passend onderwijs nodig. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van zelfredzaamheid en sociale netwerken. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Daarom luisteren we naar wat zij nodig hebben om mee te doen. Ook afkomst, sekse en seksuele voorkeur mogen niet bepalend zijn voor hoe je wordt behandeld door anderen. Met betrekking tot integratie vindt het college het belangrijk om te investeren in taalontwikkeling, omdat dit een eerste stap is tot zelfstandigheid.

 

De leefomgeving van Langedijk

Hoe kunnen inwoners en bezoekers van Langedijk prettig wonen, werken en recreëren? Het college doet onderzoek naar de woningbehoefte, zowel lokaal als regionaal. En wat dit betekent voor de ruimtelijke ordening van Langedijk. Het college vindt daarbij de versterking van de Langedijker identiteit belangrijk. Langedijk heeft veel te bieden voor inwoners, dagjesmensen, maar ook voor mensen die wat langer willen blijven. Promotie en ontwikkeling van gebieden ondersteunen dat. Net als uitvoering van het programma Langedijk ontwikkelt met water.

Het streven is om de kwaliteit van de openbare ruimte weer op niveau te brengen. Het openbaar groen moet weer meer van iedereen zijn. Fiets- en voetpaden moeten beter geschikt zijn voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook wordt de mogelijkheid voor een glasvezelnetwerk in de gemeente onderzocht.

Wegen worden ingericht met oog op de toekomst. Daarbij is een goede doorstroming van het verkeer in het wegennet van Langedijk van belang. Het college laat een verkeersonderzoek uitvoeren in heel Langedijk, met speciale aandacht voor Sint Pancras.

 

Duurzaam Langedijk

Het Klimaatakkoord en de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie zijn een aantal belangrijke voorbeelden die vragen om actie voor een duurzaam Nederland. Ook Langedijk draagt daar aan bij. Zowel vanuit acties die in de gemeente worden gedaan, als samen met de regio. Inwoners spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de gemeente. Daarom wil het college inzetten op bewustwording.

 

Besturen in Langedijk

Voor het in standhouden of verbeteren van kwaliteit van bestuur, is bestuurskracht een vereiste. De voorspelbaarheid van gemeentelijke uitgaven neemt af door diverse factoren: een toename van het aantal taken, een groeiende complexiteit van taken en een steeds verder ontwikkelende en veranderende maatschappij. Ook de voorspelbaarheid van inkomsten – grotendeels afhankelijk van het rijk – neemt af. Dit benadrukt des te meer de noodzaak om de gemeente financieel gezond te houden. Oftewel: ons huishoudboekje op orde te hebben. Dit betekent ook extra aandacht voor het doelmatig uitgeven van middelen. Een substantiële lastenverlichting van circa 10% van de OZB voor woningen wordt gerealiseerd.

COLLEGEPROGRAMMA TOONT AANPAK EN INZET VOOR KOMENDE JAREN

Langedijkers Facebook

Evenementen Upcoming Langedijk

Een bericht plaatsen? Klik op deze link en stuur in!

Geef een reactie

error: Content is protected !!